Selecteer een pagina

Onze privacyverklaring

Krachtpraktijk de Levensboom (hierna: “Krachtpraktijk de Levensboom” of “Wij”) verwerkt Persoonsgegevens en handelt zorgvuldig zodat wij veilig gebruik kunnen maken van uw Persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

In deze Privacyverklaring beschrijven Wij wie Wij zijn, hoe en voor welke doeleinden Wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

Wij hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van de Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring leest u hoe u dit kunt doen.

Wij raden u aan om ook onze aparte cookieverklaring door te lezen. In die verklaring beschrijven Wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als laatste willen Wij u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen Wij u op de hoogte stellen via e-mail.

 

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de AVG. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’ en zie tevens artikel 4 van de AVG.

 

Welke Persoonsgegevens verzamelt Krachtpraktijk de Levensboom van u?

Wij verzamelen Persoonsgegevens via uzelf, zolang u bij ons klant bent. Op het moment dat onze werkrelatie wordt verbroken, worden al uw persoonsgegevens en dossiers verwijderd.

Wij verzamelen verschillende categorieën Persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum)
  • Gezondheidsgegevens (voorbeelden hiervan zijn de resultaten van de vragenlijst (bijv. mate van stress, ervaren werkbeleving), de resultaten van de fysieke metingen (bijv. uitkomsten van de Itovy of Healy). De Verwerking van Gezondheids- en vitaliteitsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens worden alleen door ons verzameld voor zover jij daar uitdrukkelijke Toestemming voor hebt gegeven.
  • Gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld vanuit vragenlijsten, fysieke testen en coachingsgesprekken en verwerkt in rapportages.
  • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
  • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief op de website van Krachtpraktijk de Levensboom)
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

 

Voor welke doeleinden verwerken Wij uw Persoonsgegevens?

Krachtpraktijk de Levensboom verzamelt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die samenhangen met de uitvoering van coaching of trainingen.

Krachtpraktijk de Levensboom verzamelt gegevens die gaan over uw gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling, ofwel duurzame inzetbaarheid. Dit zijn gegevens die u zelf invult in vragenlijsten, eventueel resultaten van de fysieke meting, doelen die u voor uzelf stelt, adviezen die u van een adviseur heeft ontvangen. Deze gegevens worden gebruikt om u inzicht te geven in uw eigen gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling.

 

Op welke juridische grondslagen baseren Wij de Verwerking(en) van uw Persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de Verwerking van uw Persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op vier van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw Persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, wettelijke plicht, op basis van een gerechtvaardigd belang van Krachtpraktijk de Levensboom en/of op basis van uw Toestemming.

 

Wat is het gerechtvaardigd belang van Krachtpraktijk de Levensboom bij de Verwerking van uw Persoonsgegevens?

De Verwerking van uw Persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Krachtpraktijk de Levensboom en onze klanten, of voor de behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om jou te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, om alle informatie die al is gedeeld met de coach terug te kunnen lezen, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure.

 

Aan wie verstrekken Wij uw Persoonsgegevens?

In principe verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit doen wij enkel indien het verstrekken van deze persoonsgegevens in overeenstemming is met deze privacyverklaring en (privacy)wetgeving. Voor de verstrekking kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan het voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Ook kan er sprake zijn van een wettelijke verplichting op basis waarvan Krachtpraktijk de Levensboom uw Persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij een klachtenprocedure.

Anderzijds kunnen wij ook met uw (uitdrukkelijke) Toestemming Persoonsgegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan partijen die u een gerichte interventie kunnen aanbieden.

 

Worden uw Persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee. Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Alle EER-landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de AVG, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de Verwerking van Persoonsgegevens te verzekeren.

 

Wie heeft er binnen Krachtpraktijk de Levensboom toegang tot uw Persoonsgegevens?

In het kwaliteitssysteem van Krachtpraktijk de Levensboom heeft alleen de jouw coach (de eigenaar) toegang tot jouw gegevens.

 

Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Uw Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Krachtpraktijk de Levensboom uw Persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan. (zie ook hoofdstuk 3)

 

Hoe kunt u uw Persoonsgegevens beheren?

U heeft het recht de verzameling van uw Persoonsgegevens door ons in te zien, te verbeteren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij ons uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens, het recht op overdracht van uw Persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast leest u over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten. Houd u er rekening mee dat Wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren.

 

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u deze Toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw Toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van Toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst Toestemming heeft gegeven.

 

Kunt u een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door Krachtpraktijk de Levensboom. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Krachtpraktijk de Levensboom niet zorgvuldig omgaat met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan u klacht naar anneke@krachtpraktijkdelevensboom.nl . Daarnaast kunt u ook direct een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij het klachtenbureau van het NIBIG.

 

Bent u verplicht Persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen Persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor Krachtpraktijk de Levensboom is uw verstrekking van Persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Dit kunnen we altijd in onderling overleg bepalen.

 

Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9-3-2021 en geldig per 9-3-2021.